ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพ
KRU_PKW วรานิษฐา รัตนพันธ์KRU_PKW อาภัสรา  สมปองKRU_PKW โอภาส เครือมั่น

ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพ

คำชี้แจง

นักเรียนต้องอ่านรายละเอียดการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอนดังนี้

1. ให้นักเรียนอ่านวัตถุประสงค์ของการเรียนให้ชัดเจนแล้ว

2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน  20 ข้อ  ใช้เวลาในการสอบ 15 นาที

3. ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 3 4 3 4 ให้เข้าใจ

4. ศึกษาความรู้จากฐานการเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

5. ถอดบทเรียนจากการเข้าฐานการเรียนรู้ตามหลัก 2 3 4 3 4