การงานอาชีพ ม.3
KRU_PKW วรรณี พูนเสงี่ยมศิลป์

การงานอาชีพ ม.3

ปพ.5 Excel to SGS

         ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปขั้นตอนการทำงาน การซัก ตาก พับ เก็บ เสื้อผ้าที่ต้องการ การดูแลอย่าง
ประณีต การสร้างชิ้นงานหรือผลงาน     การทำงานร่วมกันในการเตรียม ประกอบ อาหารประเภทสำรับ 
การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ    การจัดการในด้านธุรกิจประเภทต่างๆ การขยายพันธุ์พืช 
การติดตั้ง/ประกอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน โดยใช้วิธีการทางงานเย็บ ปัก ถัก จักสาน และงานปลูกพืชในท้องถิ่น
      ใช้กระบวนการสืบค้น กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการพัฒนาค่านิยม กระบวนการทำงานเกลุ่ม และ
กระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด การใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด 
ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุข

การงานอาชีพ ม.2
KRU_PKW วรรณี พูนเสงี่ยมศิลป์

การงานอาชีพ ม.2

ปพ.5 Excel to SGS

         ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ และแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงาน โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน 
ทักษะการแสวงหาความรู้
       ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ การจัดประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และมีทักษะที่จำเป็นต่องานอาชีพ 
ฝึกปฏิบัติทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ด้วยทักษะกระบวนการทำงาน การแก้ปัญหา การทำงาน
ร่วมกัน ตลอดจนการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
       มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ่ม
ค่า เพื่อการดำรงชีวิต และครอบครัว ในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการดำรงชีวิต 
ครอบครัว และการทำงาน สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

การงานอาชีพ ม.1
KRU_PKW วรรณี พูนเสงี่ยมศิลป์

การงานอาชีพ ม.1

ปพ.5 Excel to SGS

            ศึกษาความหมายความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว    อธิบายวิธีการ   ขั้นตอน
  กระบวนการทำงาน การจัดการงานบ้านงานเกษตร งานช่างงานประดิษฐ์ และแนวทางการเลือกอาชีพในอนาคต
วิเคราะห์ ขั้นตอน กระบวนการทำงานเลือกใช้ เครื่องมือ   วัสดุ อุปกรณ์ อย่างสร้างสรรค์   และเหมาะสมกับงาน
โดยคำนึงถึ.ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสังคม ลงมือผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน 
กระบวนการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม นำเสนอผลงาน  และแนวทางการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ 
ทำงานด้วยความเสียสละ  และการแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผล

การงานอาชีพ ม.4
KRU_PKW วรรณี พูนเสงี่ยมศิลป์

การงานอาชีพ ม.4

ปพ.5 Excel to SGS

          ศึกษาวิเคราะห์วิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิตเรียนรู้       กระบวนการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลงานอย่าง    
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานและกระบวนการแก้ปัญหาที่ดีในการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ และ
ทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน
ศึกษาวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ สร้างและพัฒนา
        สิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจำลอง 
เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงานและใช้ซอฟต์แวร์ในการนำเสนอผลงาน โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ
 กระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการทำงานร่วมกัน
เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มี
ความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณลักษณะที่ดีในการประกอบอาชีพ และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน