ทัศนศิลป์
KRU_PKW วรพัทธ์  รุ่งพิสิฐไชย

ทัศนศิลป์

ปพ.5 Excel to SGS

            ระบุและบรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทัศนธาตุ หลักการออกแบบ การจัดองค์ประกอบ หลักการจัดองค์ประกอบ การวาดภาพทิวทัศน์ ภาพหุ่นนิ่งและทัศนียภาพ จำแนกประเภทของงานประติมากรรม ลักษณะของงานประติมากร
          โดยใช้วิธีการสังเกตและสำรวจสิ่งแวดล้อมอย่างอิสระ เน้นกิจกรรมกลุ่มและการจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพความคิด ใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสร้างงานทัศนศิลป์โดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการ
สร้างงานให้ได้ประสิทธิภาพ
           เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและงานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน