ระบบสนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 3 หลักสูตร

ระหว่างวันที่ 20 - 21 และ 25 - 26 กรกฎาคม 2565  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ระบบตรวจสอบรายชื่อออนไลน์การฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์


หลักสูตร "เทคนิคการใช้โปรแกรมนำเสนอย่างมืออาชีพ"
ณัฐพงศ์ อุตส่าห์ดีอาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก

หลักสูตร "เทคนิคการใช้โปรแกรมนำเสนอย่างมืออาชีพ"

การฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
รุ่นที่ 1 หลักสูตร "เทคนิคการใช้โปรแกรมนำเสนอย่างมืออาชีพ"
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วิทยากร : อาจารย์กฤษณณัฐ หนุนชู และนายณัฐพงศ์ อุตสาห์ดี

ท่านต้องเข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่  หากไม่ทราบชื่อผู้เข้าระบบให้คลิกที่  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม

หลักสูตร "การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก

หลักสูตร "การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
รุ่นที่ 2 หลักสูตร "การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 และ วันที่ 25  กรกฎาคม 2565
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วิทยากร : อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก และนายคมสัน สุพรรณภพ

ท่านต้องเข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่  หากไม่ทราบชื่อผู้เข้าระบบให้คลิกที่  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม

หลักสูตร "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในการปฏิบัติงาน"
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก

หลักสูตร "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในการปฏิบัติงาน"

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
รุ่นที่ 3 หลักสูตร "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในการปฏิบัติงาน"
วันที่  26  กรกฎาคม 2565 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วิทยากร : อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก และนายคมสัน สุพรรณภพ

ท่านต้องเข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่  หากไม่ทราบชื่อผู้เข้าระบบให้คลิกที่  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม