ระบบสนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 3 หลักสูตร

ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566 และ วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ระบบตรวจสอบรายชื่อออนไลน์การฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์


VDO Clip : การตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม

ปี 2566 หลักสูตรที่ 2 หลักสูตร "การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"

ปี 2566 หลักสูตรที่ 2 หลักสูตร "การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
หลักสูตรที่ 2 "การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"

  • รุ่น 1  วันที่ 26 เมษายน 2566 
  • รุ่น 2 วันที่ 27 เมษายน 2566 
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยากร : อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก และนายคมสัน สุพรรณภพปี 2566 หลักสูตรที่ 1 "เทคนิคการใช้โปรแกรมนำเสนอย่างมืออาชีพ"

ปี 2566 หลักสูตรที่ 1 "เทคนิคการใช้โปรแกรมนำเสนอย่างมืออาชีพ"

การฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
รุ่นที่ 1 หลักสูตร "เทคนิคการใช้โปรแกรมนำเสนอย่างมืออาชีพ"
วันที่ 28 เมษายน 2566 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วิทยากร : อาจารย์กฤษณณัฐ หนุนชู และนายณัฐพงศ์ อุตสาห์ดี


ปี 2566 หลักสูตรที่ 3 หลักสูตร "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในการปฏิบัติงาน"

ปี 2566 หลักสูตรที่ 3 หลักสูตร "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในการปฏิบัติงาน"

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
หลักสูตรที่ 3  "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในการปฏิบัติงาน"
วันที่  9 - 11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วิทยากร : อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก และนายคมสัน สุพรรณภพ

ท่านต้องเข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่  หากไม่ทราบชื่อผู้เข้าระบบให้คลิกที่  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม