การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูด้านทักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สังกัด โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดสุรินทร์เข้าสู่สังคมดิจิทัล
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก

การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูด้านทักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สังกัด โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดสุรินทร์เข้าสู่สังคมดิจิทัล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  สังกัด โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดสุรินทร์เข้าสู่สังคมดิจิทัล”

รุ่นที่ 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 256ผ่านระบบ VDO Conference ด้วย Google Meet

วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโ่ลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์