การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูด้านทักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สังกัด โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดสุรินทร์เข้าสู่สังคมดิจิทัล
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก

การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูด้านทักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สังกัด โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดสุรินทร์เข้าสู่สังคมดิจิทัล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  สังกัด โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดสุรินทร์เข้าสู่สังคมดิจิทัล”

วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโ่ลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์