หน่วยที่ 4 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่  และการจัดทำ/นำเสนอแนวทางการพัฒนางาน รุ่น 3
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก

หน่วยที่ 4 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ และการจัดทำ/นำเสนอแนวทางการพัฒนางาน รุ่น 3

หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใจเข้ารีบการพัฒนาในหลักสูตรระดับ
หน่วยที่ 4 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่  และการจัดทำ/นำเสนอแนวทางการพัฒนางาน
วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโ่ลยีสารสนเทศ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมหลักสูตรอบรม"การบริการวิชาการเรื่องการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ" รุ่น 3/2563

หน่วยที่ 4 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ และการจัดทำ/นำเสนอแนวทางการพัฒนางาน รุ่น 1 และ รุ่น 2
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก

หน่วยที่ 4 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ และการจัดทำ/นำเสนอแนวทางการพัฒนางาน รุ่น 1 และ รุ่น 2

หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใจเข้ารีบการพัฒนาในหลักสูตรระดับ
เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ (New Normal)"
วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโ่ลยีสารสนเทศ