โครงการสัมมนานำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
อาภากร คำนาทิพย์อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก

โครงการสัมมนานำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

โครงการสัมมนานำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00-17.00 น. ผ่านระบบ Surin Online e-Learning 
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์