วิทยาการคำนวณ ม.6
ครูสมปราชญ์ ยิ่งหาญ

วิทยาการคำนวณ ม.6

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)                   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                  

เวลา  40 ชั่วโมง           

จำนวน  1 หน่วยกิต

           ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย และหลักการของปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีในอนาคต กรณีศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างผลการะทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ      โดยใช้กระบวนการในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม ด้วยการทำโครงงาน อย่างมีจริยธรรมในการสร้างชิ้นงานและเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ  ที่คำนึงถึงลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมาย

 ตัวชี้วัด 

           มฐ. ว.4.2 ม.6/1  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม

 รวมทั้งหมด    1  ตัวชี้วัด