บทบาทครูในการให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะสมอง (Executive Function) เด็กปฐมวัย
นางปิยนันท์ พูลโสภา

บทบาทครูในการให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะสมอง (Executive Function) เด็กปฐมวัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ :  บทบาทครูในการให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะสมอง (Executive Function) เด็กปฐมวัย
ในการอบรมวันที่ 11-12 ตุลาคม 2564

เทคนิคการสร้างสื่อดิจิทัลในยุค Next Normal

เทคนิคการสร้างสื่อดิจิทัลในยุค Next Normal

คณะวิทยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

1)      ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประชิต อินทะกนก 
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์

2)      อาจารย์ ดร.สมเกียรติ  เพ็ชรมาก
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3)      อาจารย์กฤษณณัฐ  หนุนชู
อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์

4)      นายสุภาษิต  เติมกล้า
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ