หลักสูตร "การการเผยแพร่กิจกรรมโครงการในรูปแบบสื่อดิจิทัล"

หลักสูตร "การการเผยแพร่กิจกรรมโครงการในรูปแบบสื่อดิจิทัล"

ทีมวิทยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

1) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประชิต อินทะกนก 
ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์อวุโส สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 

2) อาจารย์ ดร.สมเกียรติ  เพ็ชรมาก
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 

3) นายสุภาษิต  เติมกล้า
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


บทบาทครูในการให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะสมอง (Executive Function) เด็กปฐมวัย
นางปิยนันท์ พูลโสภา

บทบาทครูในการให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะสมอง (Executive Function) เด็กปฐมวัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ :  บทบาทครูในการให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะสมอง (Executive Function) เด็กปฐมวัย
ในการอบรมวันที่ 11-12 ตุลาคม 2564

เทคนิคการสร้างสื่อดิจิทัลในยุค Next Normal

เทคนิคการสร้างสื่อดิจิทัลในยุค Next Normal

คณะวิทยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

1)      ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประชิต อินทะกนก 
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์

2)      อาจารย์ ดร.สมเกียรติ  เพ็ชรมาก
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3)      อาจารย์กฤษณณัฐ  หนุนชู
อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์

4)      นายสุภาษิต  เติมกล้า
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ